Gwarancja

Niniejsza 5-letnia ograniczona gwarancja dotyczy wszystkich produktów Yakima Australia Pty Ltd, *o ile nie podano inaczej. Gwarancja jest ważna wyłącznie dla pierwotnego kupca detalicznego i wygasa, jeśli sprzeda on produkt innej osobie lub w inny sposób przeniesie jego własność na inną osobę.

Po inspekcji produktu Yakima zdecyduje wedle swojego uznania o naprawie lub wymianie wadliwego produktu bez pobierania opłat za części i robociznę w przypadku stwierdzenia wad materiałowych i/lub wykonawczych z zastrzeżeniem ograniczeń i wyjątków przewidzianych w niniejszej gwarancji. Firma Yakima może według własnego uznania nie naprawić ani nie wymienić wadliwego produktu, w którym to przypadku zwróci pierwotnemu kupującemu wedle własnego uznania kwotę równą cenie zakupu produktu lub uzna taką kwotę na poczet zakupu nowych produktów lub komponentów stojaków.

Reklamacje na podstawie niniejszej gwarancji można składać wyłącznie za okazaniem oryginalnej faktury, oryginalnego paragonu lub innego dowodu zakupu produktu Yakima po przedstawieniu żądania usług wynikających z niniejszej gwarancji.

Niniejsza gwarancja nie obejmuje usterek wynikających ze zwykłego zużywania się produktu (w tym m.in. zarysowań, wgnieceń, rozdarć, utleniania się powierzchni mogącego wpływać na estetykę produktu, naturalnego blaknięcia kolorów i materiałów w dłuższym okresie czasu i pojawiających się wraz z eksploatacją), z eksploatacji do celów komercyjnych, obsługi pojazdu niezgodnie z prawem, uszkodzeń powstałych w wyniku nieodpowiedniego zabezpieczenia ładunku, w wyniku wypadków, rozłożenia na części pojazdu, w którym zainstalowano produkt Yakima, oraz modyfikacji i napraw niezatwierdzonych przez firmę Yakima. Dodatkowo gwarancja nie obejmuje uszkodzeń i usterek wynikających z uwarunkowań poza kontrolą firmy Yakima, w tym m.in. kradzieży, wykorzystywania niezgodnie z przeznaczeniem, przeciążenia, niezłożenia, niezamontowania i niewykorzystywania produktu zgodnie z pisemnymi instrukcjami i wytycznymi Yakima dołączonymi do produktu lub udostępnionymi pierwotnemu kupcowi detalicznemu. Yakima nie pokrywa kosztu konserwacji, usuwania i montażu swojego produktu.

Yakima nie odpowiada za uszkodzenia spowodowane przez piorun, wodę, ogień, siłę wyższą, w wyniku wojny, zamieszek i innych przyczyn poza swoją kontrolą.

Niniejszego produktu Yakima nie uważa się za wadliwy pod względem materiałowym czy wykonawczym w sytuacjach, w których wymaga on jedynie przystosowania do warunków określonych w krajowych lub lokalnych wymogach technicznych lub bezpieczeństwa obowiązujących w kraju niebędącym krajem sprzedaży.

Użytkownik zainteresowany usługą na podstawie gwarancji powinien oddać produkt Yakima sprzedawcy, u którego go zakupił, lub każdemu (innemu) sprzedawcy zatwierdzonemu przez Yakima.

Sprzedawca produktów Yakima poda pierwotnemu kupcowi detalicznemu instrukcje dalszego postępowania. Jeśli pierwotny kupiec detaliczny nie może skontaktować się ze sprzedawcą Yakima lub sprzedawca nie jest w stanie naprawić wady, kupiec powinien skontaktować się z autoryzowanym dystrybutorem w kraju.

Do naprawy gwarancyjnej (u sprzedawcy Yakima lub bezpośrednio u Yakima) absolutnie niezbędne jest okazanie dowodu zakupu: oryginalnej faktury lub oryginalnego paragonu. Niniejsza gwarancja dotyczy wszystkich produktów wyprodukowanych po 1 stycznia 2006 r., *o ile nie podano inaczej.

Niniejsza gwarancja nie wpływa na prawa użytkownika końcowego wobec zatwierdzonego sprzedawcy Yakima wynikające z umowy o zakupie lub nabyte w inny sposób, a określone we właściwych przepisach krajowych. O ile przepisy krajowe nie mówią inaczej, prawa użytkownika końcowego są ograniczone do praw wynikających z niniejszej gwarancji. Firma Yakima, jej spółki i jej dystrybutorzy (w tym jej zatwierdzeni sprzedawcy detaliczni) nie odpowiadają za szkody pośrednie i wynikowe.