Gwarancja

Yakima Europe Coöperatief U.A., spółdzielnia, powołana i działająca pod prawem holenderskim, z siedzibą w Rotterdamie, z biurem i adresem prowadzenia działalności przy Twentehaven 7, 3433 PT Nieuwegein, Holandia, [email protected] (dalej jako:
“YakimaEU”) udziela użytkownikowi końcowemu tego produktu YakimaEU niniejszej gwarancji.

Ten produkt YakimaEU objęty jest gwarancją na okres [pięciu] ([5]) lat od daty pierwotnego zakupu przez użytkownika końcowego. Gwarancja obejmuje wadliwe materiały i wadliwą robociznę.

W przypadku, gdy wymagana jest usługa gwarancyjna, użytkownik powinien zwrócić produkt YakimaEU-product do sprzedawcy, od którego użytkownik go nabył albo do każdego (innego) autoryzowanego sprzedawcy detalicznego YakimaEU.

Niniejsza gwarancja jest ograniczona następującymi warunkami gwarancji:

1. Użytkownik może jedynie formułować roszczenia z tytułu gwarancji w sytuacji, w której wymagana jest usługa gwarancyjna i jeżeli produkt YakimaEU zostanie okazany razem z oryginalną fakturą albo paragonem albo potwierdzeniem zakupu i pod warunkiem, że numer seryjny na produkcie YakimaEU nie został zniszczony.

2.Obowiązki YakimaEU są ograniczone do naprawy albo, według jego uznania, do wymiany produktu YakimaEU albo jego wadliwej części.

3. Naprawy gwarancyjne muszą być wykonywane przez YakimaEU. Zwrot pieniędzy nie przysługuje za naprawy dokonane przez inne podmioty, zaś żadna taka naprawa i uszkodzenie produktu YakimaEU spowodowane taką naprawą nie będą objęte niniejszą gwarancją.

4. Niniejszy produkt YakimaEU nie będzie uważany za wadliwy w zakresie materiałów lub robocizny z uwagi na fakt, iż wymaga on dostosowania do krajowych lub lokalnych norm technicznych czy norm bezpieczeństwa obowiązujących w jakimkolwiek kraju spoza Unii Europejskiej. Niniejsza gwarancja nie obejmuje takich dostosowanych produktów YakimaEU, a żaden zwrot pieniędzy nie przysługuje za dokonanie takich adaptacji albo za szkody z nimi związane.

5. Niniejsza gwarancja nie obejmuje żadnego z poniższych:

  • a.okresowych przeglądów, konserwacji, wymiany części spowodowanej normalnym zużyciem oraz modyfikacji nie przeprowadzonych albo zezwolonych przez YakimaEU;
  • b.kosztów związanych z transportem, usunięciem albo instalacją produktu YakimaEU;
  • c.przeciążenia albo innych przypadków niewłaściwego korzystania z produktu YakimaEU, w tym korzystania z niego niezgodnie z jego normalnym przeznaczeniem, jak również nieprawidłowej jego instalacji;
  • d.usterek spowodowanych przez niewłaściwe zabezpieczenie przewożonego bagażu oraz usterek spowodowanych przez wypadki albo usterki pojazdu, na którym produkt YakimaEU został zainstalowany;
  • e.uszkodzeń spowodowanych przez piorun, wodę, ogień, siłę wyższą, wojnę, publiczne niepokoje albo jakiekolwiek inne czynniki będące poza kontrolą YakimaEU.

6. Niniejsza gwarancja nie ma wpływu na przyznane przepisami prawa uprawnienia użytkownika końcowego w odpowiednim krajowym porządku prawnym, przysługujące mu przeciwko autoryzowanemu sprzedawcy detalicznemu YakimaEU i wynikające z umowy sprzedaży albo innego tytułu prawnego. Z zastrzeżeniem odmiennych przepisów prawa krajowego, uprawnienia z tytułu niniejszej gwarancji są jedynymi uprawnieniami przysługującymi użytkownikowi końcowemu a YakimaEU, spółki z jej grupy i dystrybutorzy (w tym autoryzowani dystrybutorzy YakimaEU) nie są ponoszą odpowiedzialności za szkody pośrednie lub wynikowe.